Algemene voorwaarden van het kinderkameratelier

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Het Kinderkameratelier. Bij het plaatsen van een bestelling ga jij -de klant- akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Ze zijn opgesteld en bedoeld om duidelijkheid te bieden bij de door ons gemaakte afspraken. Neem ze goed door en mochten er vragen zijn dan horen we dat graag via info@kinderkameratelier.nl

Inhoudsopgave
1. Identiteit van de ondernemer
2. Definities
3. Toepasselijkheid
4. Het aanbod
5. De overeenkomst
6. Herroepingsrecht en retourneren
7. Conformiteit en garantie
8. De prijs
9. Levering en uitvoering
10. Betaling
11. Aansprakelijkheid
12. Klachten en geschillen
13. Intellectuele eigendom
14. Slotbepalingen


1. Identiteit van de ondernemer


Het Kinderkameratelier is een eenmanszaak van Chantal Herings
Gevestigd op het adres: Beekerweg 68, 6235 CD Ulestraten (tevens adres van werkplaats/ showroom)
Bereikbaar via e-mail: info@kinderkameratelier.nl / tel. 06-81908139 (bereikbaar tijdens kantooruren)
KvK: 73578614 / Btw NL001815721B77
Rekeningnummer NL15RABO 0345 9893 76
Website: www.kinderkameratelier.nl


2. Definities


In deze voorwaarden wordt een aantal termen gebruik. Hieronder geven wij aan wat wij onder die termen verstaan:


• De Ondernemer (=Het Kinderkameratelier): de eenmanszaak die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Het Kinderkameratelier gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

• Algemene Voorwaarden: de voorwaarden van Het Kinderkameratelier (die je nu leest)

• Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen je gebruik kunt maken van je wettelijke herroepingsrecht;

• Herroepingsrecht: het recht van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Consument : dat ben jij, mijn klant, voorzover je niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Het Kinderkameratelier een overeenkomst van opdracht sluit;

• Dag: kalenderdag;

• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

• Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt aan de consument, welke zij/hij kan invullen wanneer zij/hij gebruik wil maken van haar/zijn herroepingsrecht.


3. Toepasselijkheid


• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle bestellingen, overeenkomsten (al dan niet op afstand) en diensten van, voor en met Het Kinderkameratelier.
• Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Bij bestellingen via de website zullen deze eenvoudig in te zien en op te slaan zijn. Door het plaatsen van een bestelling bevestig je bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Bij overeenkomsten die niet via de website tot stand komen zullen de voorwaarden voor het aangaan van de overeenkomst aan de klant ter hand gesteld worden.
• De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar en opgenomen op de website www.kinderkameratelier.nl. De voorwaarden zijn bij Het Kinderkameratelier in te zien en deze zullen wij jou op jouw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.
• Mocht er sprake zijn van (gehele of gedeeltelijke) nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
• Voor zover er zich situaties zouden voordoen die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dan dient de betreffende situatie beoordeeld te worden naar de algehele strekking en bedoeling van deze Algemene Voorwaarden.
• Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.


4. Het aanbod


• Het aanbod is vrijblijvend. Het Kinderkameratelier is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken en de informatie is zodanig dat duidelijk is welke rechten en plichten de klant bij aanvaarding van het aanbod zal hebben. Het aanbod bevat tenminste de prijs, eventuele kosten van verzending, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Het Kinderkameratelier niet.
• Soms kan het zijn dat een artikel/meubel uitverkocht is, dit laten wij dan op tijd weten en waar nodig en mogelijk bestellen wij het artikel zo spoedig mogelijk.
• Alle afbeeldingen, specificaties en overige gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
• Het Kinderkameratelier besteedt veel aandacht aan de fotografie van haar producten. Afbeeldingen bij producten zijn een zo goed mogelijke, waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het Kinderkameratelier kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Ook door scherminstellingen kunnen kleurafwijkingen voorkomen. Houd er dus rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden tussen het door jou bestelde artikel/meubel en het afgebeelde artikel.


5. De overeenkomst


• De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Het Kinderkameratelier heeft aanvaard en heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Bij een bestelling via de website, ontvang je zo spoedig mogelijk een e-mail van Het Kinderkameratelier met een bevestiging van je bestelling. Zolang je deze e-mail nog niet van ons hebt ontvangen kun je de overeenkomst nog ontbinden.
• Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en hierin kun je nalezen waar je met eventuele klachten terecht kunt, onder welke voorwaarden en op welke manier je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht en informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
• Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
• Bij overeenkomsten die via de website tot stand komen (en de digitale betaling daarvan), geldt dat Het Kinderkameratelier -voorzover dit in haar macht ligt- zorg draagt voor een veilige dataoverdracht en een veilige webomgeving.


6. Herroepingsrecht / artikelen retourneren


• Als Consument heb je bij een koop op afstand een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je het recht hebt de overeenkomst te herroepen. Het Kinderkameratelier hoort graag van je waarom je het artikel wenst te retourneren, maar een opgaaf van redenen is niet verplicht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij (of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het goed fysiek in bezit krijgt.
• Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of schriftelijk per post) op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen (je kunt hiervoor gebruik maken van het standaard herroepingsformulier dat aan deze voorwaarden is gehecht; dit is niet verplicht). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dit zijn onze contactgegevens:

Het Kinderkameratelier
Beekerweg 68
6235 CD Ulestraten
info@kinderkameratelier.nl
0031-06-81908139

Gevolgen van de herroeping

• Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment met betrekking tot de overeenkomst hebt gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering of betaalmethode) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Dit tenzij wij het door jou geretourneerde product nog niet retour hebben ontvangen of sluitend bewijs van jou hebben ontvangen dat het product volledig en correct aan ons is geretourneerd.
• Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval worden voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Je draagt wél de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
• Je dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons hebt medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Het bewijs dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending) ligt bij jou als klant.
• Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik wil maken, zul je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons dienen te retourneren, een en ander conform de door de Het Kinderkameratelier verstrekte redelijke en duidelijke retourinstructies.
• Het artikel dient in ongeschonden staat bij Het Kinderkameratelier te worden afgeleverd. Indien dit niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet (volledig) ongedaan maken. Je bent aansprakelijk voor alle na retour geconstateerde beschadigingen en de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
• De verzend -of transportkosten voor het retourneren, alsmede de risico’s verbonden aan het transport komen voor je eigen rekening.

Let op!
• Het herroepingsrecht geldt niet voor door Het Kinderkameratelier op maat/op verzoek van de klant gemaakte (of aangepaste) meubels, illustraties of andere producten. Deze kunnen dus niet worden geretourneerd. Onder meubels verstaan we kasten, commodes, ledikantjes, wiegjes, bureautjes, stoeltjes, kisten, ladders etc.


7. Conformiteit en garantie


• Het Kinderkameratelier staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien expliciet schriftelijk overeengekomen, staat Het Kinderkameratelier er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
• Een door Het Kinderkameratelier, een fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Het Kinderkameratelier kan doen gelden.
• Het Kinderkameratelier levert zowel nieuwe artikelen als oude (gebruikte) meubels en accessoires. Ten aanzien van oude / vintage meubels en accessoires geldt er een ander verwachtingspatroon dan voor nieuwe producten. De hergebruikte oude en doorleefde meubelen en accessoires kunnen –en zullen doorgaans- gebruikerssporen vertonen. Dit zijn juist de unieke sfeerbepalende elementen van onze (oude) producten en gelden niet als non-conform. In ons atelier kun je de producten vooraf komen bekijken, zo kun je zien welke gebruikerssporen er zijn en hoe de kleur er in het echt uitziet (zie artikel 4 van deze voorwaarden). Dit voorkomt teleurstelling achteraf.
• We controleren op en behandelen indien nodig de oude meubelen zorgvuldig tegen houtworm, maar we kunnen geen garantie geven dat al onze meubelen 100% houtwormvrij zijn. Mocht je twijfelen of er nog houtworm actief is in een aangekocht meubel, dan zijn er bij onder andere de bouwmarkten producten te koop om het meubel (nogmaals) eenvoudig en effectief hiertegen te behandelen.
• Een groot deel van onze meubels zijn van hout. Hout is een natuurproduct en werkt altijd! Het kan dan ook voorkomen dat, bijvoorbeeld onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes (verwarming, vocht e.d.), kiertjes en scheurtjes ontstaan. Bij vloerverwarming is de kans op droogtescheurtjes aanzienlijk groter. Ook een vochtige ruimte kan werking en/of uitzetting van hout en/of het oxideren van ijzer veroorzaken. Wij adviseren hier rekening mee te houden bij het plaatsen van de meubels. Van non-conformiteit kan dan ook in deze gevallen geen sprake zijn. Het Kinderkameratelier kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor het werken van hout en/of de effecten van (te) droge of vochtige lucht op onze producten.
• Zonder inperking van jouw herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 6 kun je het product aan ons retourneren als het product incompleet is, niet het bestelde product is, als er een verkeerde hoeveelheid geleverd is of als er sprake is van een beschadiging of defect. Wanneer hier sprake van is neem dan per mail of telefoon contact met ons op. Verkeerd geleverde/ incomplete producten dienen onverwijld na ontvangst bij ons te worden gemeld. In geval van een beschadiging of defect geldt onze klachtenprocedure. Deze is in artikel 12 van deze voorwaarden opgenomen en is tevens na te lezen op onze website.
• Het Kinderkameratelier streeft bij ontwerp / stylingopdrachten uiteraard naar een mooi resultaat en een tevreden klant. Er is echter altijd sprake van een inspanningsverplichting. Het Kinderkameratelier biedt dus niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen, behalve als dit resultaat expliciet in de overeenkomst van opdracht is opgenomen.


8. De prijs


• Alle genoemde prijzen op de site zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
• Prijswijzigingen kunnen voorkomen. Voor alle actuele prijzen kun je terecht op www.kinderkameratelier.nl. Uiteraard geldt een nieuwe prijs pas voor een eventuele nieuwe overeenkomst en raakt de prijswijziging een reeds gesloten overeenkomst niet.
• Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- of typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Bij druk – typ -en zetfouten is Het Kinderkameratelier niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


9. Levering en uitvoering


• Het Kinderkameratelier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen van producten, bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
• Voor zover mogelijk wordt bij de levering van de bestelling gebruik gemaakt van pakketpost van PostNL. Verzending vindt in principe plaats binnen 1-2 werkdagen tegen de geldende PostNL tarieven. De zending wordt voorzien van een track en trace code. Voor verzendingen naar een adres buiten Nederland worden de desbetreffende posttarieven gehanteerd en geldt een langere levertijd.
• Meubels en andere grote artikelen die niet via PostNL verzonden kunnen worden kunnen enkel na bezichtiging bij Het Kinderatelier gekocht en opgehaald worden. Er vindt geen online verkoop van deze artikelen plaats en er is dan ook ten aanzien van deze artikelen geen sprake van koop op afstand. In overleg met Het Kinderkameratelier kan er bij de aankoop van deze artikelen een afspraak gemaakt worden over transport, al dan niet via een door de klant zelf in te schakelen transporteur (zoals bijvoorbeeld via Brenger.nl).
• Indien de bezorging van een bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Het Kinderkameratelier kenbaar heeft gemaakt.
• Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
• In geval van ontbinding wegens vertraging in de bezorging danwel onmogelijkheid tot levering van het artikel zal Het Kinderkameratelier het reeds door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
• Onze producten worden voor de levering / voordat ze zullen worden opgehaald met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat je desondanks een onvolkomenheid constateert, gelieve dit dan -overeenkomstig de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden vermelde klachtenregeling- aan ons te melden per email aan info@kinderkameratelier.nl (in geval van schade graag met relevante foto’s). Retour zenden kan alleen na overleg met en akkoord van Het Kinderkameratelier.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Het Kinderkameratelier tot het moment van bezorging via PostNL, danwel tot het moment van afgifte door Het Kinderkameratelier aan de klant (of aan een vooraf door de klant aangewezen en aan Het Kinderkameratelier bekend gemaakte vertegenwoordiger / transporteur).


10. Betaling


• Alle bestellingen via de webshop kunnen vooraf worden betaald via iDeal (Mollie) of als directe bankoverschrijving op Rabobank rekeningnummer NL15RABO 0345 9893 76 t.n.v. Het Kinderkameratelier te Ulestraten. Als je kiest voor directe bankoverschrijving, dient de overschrijving binnen 24 uur na de bestelling te zijn voldaan. De gegevens worden weergegeven in de orderbevestiging, die je per e-mail ontvangt na je bestelling. Als de betaling niet binnen deze termijn wordt voldaan, komt je bestelling te vervallen. Zodra wij jouw betaling hebben ontvangen wordt de bestelling zoals gebruikelijk verwerkt en verzonden.
• Als extra betaaloptie wordt gebruikt gemaakt van Klarna achteraf betalen. Bij het plaatsen van een bestelling waarbij je deze dienst afneemt van Klarna wordt de afwikkeling van de betaling overgenomen door Klarna. Je dient hiervoor bij Klarna een account aan te maken. Klarna zal vervolgens beoordelen of je voor deze betaalmethode in aanmerking komt. Ten aanzien van het verwerken van gegevens wijzen wij je op de privacy policy van Klarna (waarnaar in onze eigen privacy verklaring uitdrukkelijk verwezen wordt).
• Voor te leveren diensten, zoals interieurontwerp en stylingadvies, kan na bevestiging van de offerte en het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling worden gevraagd van 30 % van de overeengekomen prijs. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum van de aanbetalingsfactuur door Het Kinderkameratelier te zijn ontvangen. Indien deze termijn wordt overschreden behoudt Het Kinderkameratelier zich het recht voor om alle werkzaamheden op te schorten tot betaling is ontvangen. Na het afronden van de werkzaamheden zal het restantbedrag van de overeenkomst worden gefactureerd. De betaaltermijn hiervoor bedraagt eveneens 14 dagen na factuurdatum.
• Indien binnen de genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum geen betaling is ontvangen en nadat de klant door Het Kinderkameratelier gewezen is op de te late betaling, waarbij de klant een aanvullende periode van 14 dagen voor betaling is gegund, heeft Het Kinderkameratelier bij het uitblijven van (volledige) betaling het recht om redelijke kosten voor herinnering en aanmaning in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500 ; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40,-.
• De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Het Kinderkameratelier te melden.


11. Aansprakelijkheid


• De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Het Kinderkameratelier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan haar worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens niet verstrekt, dan is Het Kinderkameratelier niet aansprakelijk voor mogelijk daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Het Kinderkameratelier zijn verstrekt, heeft Het Kinderkameratelier het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
• Het Kinderkameratelier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Het Kinderkameratelier is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Het Kinderkameratelier is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door Het Kinderkameratelier geleverde dienst(en) en producten. Tevens is Het Kinderkameratelier niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd/onjuist gebruik door de klant van de door Het Kinderkameratelier geleverde producten.
• Indien Het Kinderkameratelier desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
• Het Kinderkameratelier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
• Het Kinderkameratelier is niet aansprakelijk in situaties van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop Het Kinderkameratelier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Het Kinderkameratelier niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Te denken valt aan vertraging door verzending of schade door derden ten tijde van verzending, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen (waaronder COVID-19 gerelateerde maatregelen) en/of vertragingen in aanvoer.
• Het kinderkameratelier wijst er nadrukkelijk op dat zij, behoudens opzet of grove schuld, geen enkele aansprakelijk draagt voor de gevolgen van en schade (direct danwel indirect) door het gebruik van oude/gebruikte meubels of andere vintage items voor kinderen/ op de kinderkamer. Het is algemeen bekend dat er ten aanzien van deze gebruikte goederen andere verwachtingen gelden ten aanzien van gebruik en veiligheid en dat deze producten in een andere tijd zijn geproduceerd, waarin andere veiligheidsvoorschriften golden dan de huidige. Kortom: het gebruik van oude / gebruikte meubels of andere vintage items is voor eigen risico.


12. Klachten en geschillen


• Het Kinderkameratelier heeft een klachtenprocedure opgesteld en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure is te raadplegen op onze website en is hieronder weergegeven.
• Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door ons te mailen via info@kinderkameratelier.nl.
• We vragen je de klacht zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven (liefst vergezeld van foto’s) bij ons in te dienen.
• Door Het Kinderkameratelier ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Kinderkameratelier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
• Het Kinderkameratelier zal zich altijd inspannen om een passende oplossing te vinden voor jouw klacht. Indien Het Kinderkameratelier een klacht gegrond acht, dan zal Het Kinderkameratelier zorgen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling (binnen redelijke termijn na de verkoop) of kosteloze vervanging of reparatie van het geleverde product. In overleg met jou wordt een keuze gemaakt voor (gedeeltelijke) terugbetaling, vervanging ofwel reparatie, echter de uiteindelijke beslissing hierover ligt (op grond van de vervangingsmogelijkheden en kosten) bij Het Kinderkameratelier.
• Terugzending van de producten gebeurt in overleg met Het Kinderkameratelier en dient –voor zover mogelijk- te geschieden in de originele verpakking en -voorzover mogelijk en redelijk- in nieuwstaat verkerend.
• Ben je niet tevreden over de door Het Kinderkameratelier geboden oplossing en/of komen we er samen -na onze uiterste inspanning om tot een oplossing te komen- toch niet samen uit dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."
• In het geval dat er een geschil is en je geen gebruik wenst te maken van de geboden mogelijkheid tot bemiddeling door Stichting WebwinkelKeur zullen we ons tot de rechter moeten wenden. In dat geval zal worden geprocedeerd bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg. Dit geldt ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Kinderkameratelier partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


13. Intellectuele eigendomsrechten


• Het Kinderkameratelier behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet –en regelgeving. Het Kinderkameratelier heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis of gemaakte ontwerpen ook voor andere doeleinden te gebruiken (waaronder reclamedoeleinden, website, social media, e.d.), voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Door Het Kinderkameratelier op maat gemaakte ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Het Kinderkameratelier.
• Alle foto’s en afbeeldingen op de website, social media, in e-mailverkeer, drukwerk en/of flyers zijn en blijven eigendom van Het Kinderkameratelier. De afbeeldingen mogen niet zonder toestemming gekopieerd of anderszins gebruikt worden.


14.Slotbepalingen


• Het Kinderkameratelier houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Door Het Kinderkameratelier is een Privacy Policy opgesteld die te raadplegen is op onze website (https://www.kinderkameratelier.nl/c-5331363/privacy-policy/).
• Het Kinderkameratelier houdt zicht het recht voor, indien nodig, de algemene voorwaarden te wijzigen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Het Kinderkameratelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel